Hayashi House

Tokyo,Japan

1971

| Architect | 林寛治