Abe Kensetsu Model House

Nagoya,Japan

2016

| Architect | 泉幸甫

http://www.izumi-arch.com

abe_kensetsu_01

abe_kensetsu_07

abe_kensetsu_08

abe_kensetsu_11

abe_kensetsu_13

abe_kensetsu_15

abe_kensetsu_22

abe_kensetsu_25

abe_kensetsu_28

abe_kensetsu_29

abe_kensetsu_31

abe_kensetsu_34

abe_kensetsu_38

abe_kensetsu_39

abe_kensetsu_40